HONDA TUNAS JAYA

Authorized Dealer

Honda : HONDA CITY HATCHBACK

HONDA CITY HATCHBACK
HONDA CITY HATCHBACK
               TYPE         HARGA PPNBM
        CITY HB MT      Rp. 290.000.000
    CITY HB CVT Rp. 300.000.000