Honda Tunas Jaya

Authorized Dealer

Honda : HONDA CITY HATCHBACK

HONDA CITY HATCHBACK
HONDA CITY HATCHBACK
TYPE   HARGA
CITY HB MT     335.100.000,-
CITY HB CVT   345.100.000,-
CITY HB CVT W/ HONDA SENSING   364.100.000,-

b48333d6f8604e99d597a65169d434f8ummRmUB8pcUNCt2N-3 b48333d6f8604e99d597a65169d434f8ummRmUB8pcUNCt2N-4 b48333d6f8604e99d597a65169d434f8ummRmUB8pcUNCt2N-5 b48333d6f8604e99d597a65169d434f8ummRmUB8pcUNCt2N-6 b48333d6f8604e99d597a65169d434f8ummRmUB8pcUNCt2N-7